Παρακαλώ να λάβετε γνώση του περιεχομένου του συνημμένου εγγράφου.

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Χρήστος Κωτσόπουλος